1. Czym jest Karta Charakterystyki?

  Karta charakterystyki jest powszechnie przyjętą i skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin we Wspólnocie i stała się integralną częścią systemu w ramach ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dotyczy ona jedynie substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie. W związku z czym nie dostarcza ona informacji na temat preparatu uznanego za nieszkodliwy dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzkiego. W Karcie Charakterystyki uwzględnione są jedynie te składniki preparatu, które uznane są za niebezpieczne.

2. Jakie informacje można uzyskać na podstawie Karty Charakterystyki?

  Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych informują o właściwych procedurach użytkowania i przechowywania mieszanin i substancji niebezpiecznych.  Zawierają one niezbędne informacje, takie jak: właściwości fizykochemiczne (temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura zapłonu itp.), toksyczność, wpływ na zdrowie, pierwsza pomoc, reaktywność, magazynowanie, postępowanie z odpadami, środki ochronne oraz postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska. Załączone Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych służą wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Czy w Karcie Charakterystyki zawarty jest skład preparatu?

  W Karcie Charakterystyki nie ma informacji o pełnym składzie preparatu. W Sekcji 3 Karty Charakterystyki znajdziemy informację na temat substancji niebezpiecznych zawartych w mieszaninie.

4. Skąd wziąć skład produktu?

  Skład produktu znajduje się na kontr etykiecie produktu kosmetycznego.

5. Jak skonstruowany jest skład kosmetyku na etykiecie?

  Wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem „składniki” lub „ingredients” obejmuje:

     - składniki w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy czym składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1%,

     - kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem „zapach” lub „aromat” lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI, z uwzględnieniem substancji w nich występujących, które zostały umieszczone na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, i muszą być wymienione niezależnie od funkcji, jaką pełnią w kosmetyku,

     - numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów, jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po oznaczeniu znakiem graficznym „+/–”.

6. Które ustawy i rozporządzenia regulują sprawy przemysłu kosmetycznego?

 

 • USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.
 • DYREKTYWA RADY z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 

 

7. Co wchodzi w skład Dossier Kosmetyku?

     - ilościowy i jakościowy skład kosmetyku, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych jej nazwę lub numer kompozycji oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz adres dostawcy poszczególnych składników kosmetyku,
     - specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną surowców i gotowego kosmetyku oraz kryteria kontroli czystości mikrobiologicznej kosmetyku,
     - opis metody produkcji zgodnej z dobrą praktyką produkcji,
     - ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury chemicznej i stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za tę ocenę; ocena ta uwzględnia cechy miejsc, w których kosmetyk będzie stosowany lub grupę odbiorców, dla których jest on przeznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyków przeznaczonych wyłącznie do zewnętrznej higieny intymnej oraz dla dzieci poniżej trzeciego roku życia,
    - istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia ludzi powstałych w następstwie stosowania kosmetyku,
    - udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania kosmetyku,
    - dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w czasie opracowywania lub dokonywania oceny wpływu kosmetyku lub jego składnika na bezpieczeństwo zdrowia ludzi; wymóg ten dotyczy również testów przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

8. Jaki jest mój status? Czy jestem producentem czy dystrybutorem?

Zgodnie z ustawą (nr 1223/2009 WE) art. 2  definicje:

„dystrybutor”  - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w  łańcuchu dostaw, nie będącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty.
„producent”  - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt  do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

  Zgodnie z ustawą (nr 1223/2009 WE):  art.4 pkt.6

Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z  obowiązującymi wymogami.
Jeśli więc podmiot sprzedaje kosmetyk pod własną marką lub znakiem towarowym nabiera statusu producenta co skutkuje wzięciem pełnej odpowiedzialności za produkt i koniecznością wykonania szeregu badań oraz dostosowania produktu/kosmetyku do wymogów UE i ustawy nr 1223/2009 WE

9. Ważne zmiany po 11 lipca 2013.

22 grudnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 1223/2009 WE) dotyczące produktów kosmetycznych. W życie wejdzie ono 11 lipca 2013 roku, zastępując tym samym dyrektywę kosmetyczną.

  Nowe rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki, m. in.:

  a.  obowiązkową rejestrację przedsiębiorcy w bazie ECAS (System uwierzytelniania  Komisji Europejskiej);
  b.  dokonywanie zgłoszeń produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną, za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal);
  c.   wprowadzanie aktualizacji/korekt do zgłoszonych produktów kosmetycznych;
  d.   obowiązek produkcji zgodnie z GMP,
  e.   obowiązek traceability – śledzenia ruchu i pochodzenia produktu i komponentów.

10. PN-EN ISO 22716

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1233/2009/WE z dn. 30.11.2009 dot. produktów kosmetycznych nakłada na producentów wyrobów kosmetycznych obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcji. W celu ułatwienia realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716:2009 "Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji", która zawiera wymagania dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Norma została notyfikowana jako norma zharmonizowana dla Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej.
Wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Produkcji(GMP) będzie obowiązkowe od 11 lipca 2013 r.

11. Czy firma Silcare spełnia wymagania rozporządzenia?

Od roku 2009 firma nasza przyjęła politykę dostosowywania się do wymogów nowego rozporządzenia (1233/2009/WE). Lata 2009-2013 zostały poświęcone ustawicznemu przystosowywania produkcji do wymogów ustawy. Podjęte zostały następujące kroki:

  - zakup normy PN-EN ISO 22716 (norma odpłatna nabywana w Polskim Komitecie Normalizacyjnym)

  - zebranie i uzupełnienie dokumentacji „traceability” (pochodzenia produktu i komponentów)

  - stworzenie kompletnego Dossier produkowanych kosmetyków

  - przygotowanie dokumentacji Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

  - rejestracja w bazie ECAS.

12. Jak utworzyć suborganizację?

Wszelkie informacje znajdują sie w instrukcji obsługi CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) w podrozdziale:

1.3.3.3 Mechanizmy delegacji w SAAS.

Osoba odpowiedzialna może podjąć decyzję o delegowaniu zgłaszania swoich produktów podorganizacjom poprzez mechanizm subdelegacji wprowadzony w SAAS. Funkcja ta jest przydatna na przykład wtedy, gdy zgłoszenia mają być dokonywane przez inny podmiot (na przykład konsultanta) w imieniu osoby odpowiedzialnej lub gdy osoba odpowiedzialna chce podzielić swoje zgłoszenia według marki lub rodzaju produktów.

Struktura organizacji w SAAS jest następująca:

- Na poziomie 1 znajduje się organizacja „macierzysta”. Jest to zawsze osoba odpowiedzialna.

- Poniżej poziomu 1 mogą istnieć podorganizacje powiązane z osobą odpowiedzialną. Te podorganizacje mogą wprowadzać zgłoszenia do CPNP w imieniu osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenia złożone przez użytkownika należącego do danej podorganizacji są widoczne i edytowalne dla wszystkich użytkowników tej podorganizacji. Zgłoszenia te są również widoczne (ale nieedytowalne) dla osoby odpowiedzialnej.

Jak stworzyć podorganizację w SAAS?

Istnieją dwie możliwości stworzenia podorganizacji w SAAS:

- Gdy użytkownik składa wniosek o dostęp do CPNP, może wybrać istniejącą podorganizację lub stworzyć nową. Lokalny administrator organizacji „macierzystej” będzie musiał zaakceptować bądź odrzucić stworzenie nowej podorganizacji oraz każdy dostęp do tej podorganizacji.

- Lokalny administrator organizacji może również stworzyć nowe podorganizacje poprzez wybór opcji „Utwórz nową”.

13. Co to jest MEHQ?

MEHQ jest to Hydroquinone methylether (eter metylowy hydrochinonu /mechinol), numer CAS 150-76-5 jego synonimy: p-Hydroxyanisole; p-Methoxyphenol; Hydroquinone monomethyl ether; Mequinol.

 Jest on stosowany jako inhibitor winylowych i akrylowych monomerów, zwłaszcza w czystych produktach oraz jako przeciwutleniacz. Znajduje zastosowanie także jako stabilizator do hamowania powstawania nadtlenku w eterach, chlorowanych węglowodorach i etylocelulozie. Może być  związkiem  pośrednim do wytwarzania innych stabilizatorów, barwników, środków farmaceutycznych i plastyfikatorów. Pełniejszy opis związku można znaleźć:

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=28110

 Według obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 dotyczącego produktów kosmetycznych związek MEHQ jest dopuszczalny w produkcji produktów kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń. Może być stosowany w zestawach do sztucznych paznokci. Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia to 0,02 % (200ppm), a na opakowaniu musi znaleźć się informacja: „Tylko do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu ze skórą. Przeczytać uważnie sposób użycia”.

 Rozporządzenie, o którym mowa można znaleźć w języku angielskim i polskim:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:en:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:pl:PDF

 Raport w tej sprawie sporządził  SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety).

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out167_en.pdf

 Jest to Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów, który dostarcza opinie i raporty  na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa (chemicznego, biologicznego, mechanicznego i innych zagrożeń fizycznych) o nieżywnościowych produktach konsumenckich (np. produkty kosmetyczne i ich składniki, zabawki, tekstylia, odzież, produkty higieny osobistej i artykuły gospodarstwa domowego) oraz usługi (np. tatuażu, sztuczne opalanie). Więcej informacji na temat tego Komitetu można znaleźć:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/

 Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów potwierdza bezpieczeństwo użycia związku MEHQ w stężeniu 200 ppm (0,02%) w gotowym produkcie kosmetycznym (w systemie do sztucznych paznokci).

 Produkty firmy Silcare® charakteryzują się wysoką czystością, zawierają od 100 – 200 ppm MEHQ, co stanowi nie więcej niż 0.02 % (200 ppm), są to śladowe ilości w naszych gotowych produktach do paznokci, a co najważniejsze bezpieczne dla zdrowia ludzi i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 ppm (ang. parts per milion) – jest to sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu. Więcej informacji:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ppm

1 ppm = 1/106 ⇒ 10-4 %

1% = 1/100

1ppm = 1/1000000, więc  1ppm – 0.0001 %

200ppm = 0,02 %

Do przeliczeń pomocny może okazać się kalkulator zamieszczony na stronie:

http://www.rapidtables.com/convert/number/PPM_to_Percent.htm

14. Czy możliwe są niezmienne formulacje?

Rozporządzenia „must have”


  Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. To czynność zautomatyzowana, której wykonanie wypływa z odczuwalnej potrzeby. Przyzwyczajamy się do ludzi, rzeczy i…kosmetyków. Dyrektywy unijne jasno określają obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki. Dotyczy to tożsamości, typowych funkcji, ograniczeń w odniesieniu do składników chemicznych oraz prezentacji ich na etykiecie. Nowe rozporządzenia pojawiające się sukcesywnie uniemożliwiają firmom kosmetycznym opracowanie stałej, jednolitej formuły na której opierałby się proces produkcji. Niemożliwe jest zatem komponowanie kosmetyków o tej samej nazwie i identycznym składzie przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  O znaczących zmianach dotyczących produktów kosmetycznych mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Wprowadzono szereg gruntownych zmian w zakresie wytwarzania i obrotu kosmetykami. Zmianie uległa również warstwa definicyjna kluczowych pojęć takich jak „wprowadzanie do obrotu” czy „producent”. Pojawiła się także kategoria „osoby odpowiedzialnej”, której przypisano największą część wymagań dotyczących produkcji i obrotu kosmetykami. Dodatkowo zdefiniowano pojęcie dystrybutora, wyraźnie określono wymagania tej grupy oraz wprowadzono nowe ustalenia co do treści umieszczanych na oznakowaniu kosmetyków. Skład każdego produktu kosmetycznego musi być, według prawa Unii Europejskiej, zadeklarowany w nazewnictwie INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Składniki umieszcza się w malejącym porządku według masy.
                       
  Od 2009 r. firma Silcare przyjęła politykę dostosowywania się do wymogów nowego rozporządzenia (1233/2009/WE). Lata 2009-2013 zostały poświęcone ustawicznemu przystosowywaniu produkcji do wymogów ustawy. Podjęte zostały następujące kroki:
  - zakup normy PN-EN ISO 22716 (norma odpłatna nabywana w Polskim Komitecie Normalizacyjnym)
  - zebranie i uzupełnienie dokumentacji „traceability” (pochodzenia produktu i komponentów)
  - stworzenie kompletnego Dossier produkowanych kosmetyków
  - przygotowanie dokumentacji Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
  - rejestracja w bazie ECAS.
 
  Kolejnym rozporządzeniem, które utrudnia firmom kosmetycznym funkcjonowanie na rynku jest Rozporządzenie Unijne Nr 618/2012 z 10 lipca 2012. Mówi ono o całkowitym zakazie stosowania w branży TPO. Jest to jeden z 6 fotoinicjatorów, których specjaliści Silcare używają do produkcji żeli. Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide odpowiada za zapoczątkowanie procesu utwardzania w lampie UV.
Biorąc pod uwagę istotne zmiany, nie można zapomnieć o rozporządzeniu, które dotyczy komponentu MEHQ (Hydroquinone Methylether). Parlament Europejski narzucił ograniczenie stężenia stosowania tego związku w produktach przeznaczonych do pielęgnacji paznokci, do dawki  0,02 % (200ppm).

  Na tym jednak nie koniec. Rok 2014 to kolejne utrudnienia. Od 30.10.2014 r. zacznie obowiązywać bezwzględny zakaz stosowania parabenu Isobutylparaben. Zmiany te reguluje Rozporządzenie z dnia 09.04.2014 r. Nr 358/2014. Isobutylparaben jest to substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed zakażeniem bakteryjnym, które może mieć miejsce przy codziennym użytkowaniu produktu.

  Na zlecenie naszych klientów projektujemy i tworzymy produkty od A do Z. Są to własne formuły i rozwiązania zarówno techniczne jak i projektowe. Nie powielamy schematów dostępnych na rynku. Przez szereg lat inwestujemy zarówno w rozwój specjalistycznej kadry, jak i linii produkcyjnych. Wszystko po to, by stworzyć od początku do końca profesjonalny kosmetyk zarówno do włosów, ciała jak i paznokci – w zależności od potrzeb konsumenta-odbiorcy. Dzisiaj nasza kadra to grupa przeszło 100 osób wyspecjalizowana w swoich zadaniach.
Dla Państwa dobieramy również wzory opakowań. Posiadamy szeroki wachlarz opakowań szklanych typu lakierowanego, jak i słoików kosmetycznych typu PP/PS/SAN. W naszym magazynie znajdziecie również Państwo butelki o różnorakiej pojemności wykonane z aluminium, polipropylenu czy HDPE.

  Możemy pochwalić się setkami udanych realizacji zarówno w kraju jak i zagranicą. Wytwarzamy równorzędnie duże, długie serie produktowe kosmetyków dla średnich przedsiębiorstw, jak i krótkie dla mniejszych firm. Każde zlecenie, czy to drobne czy duże jest przez nas indywidualnie rozpatrywane. Natomiast jeżeli mówimy o zmianach wprowadzanych w życie za pomocą unijnych rozporządzeń, jesteśmy bezwzględnie zobowiązani do ich przestrzegania. Uniemożliwia to  opracowanie stałej, jednolitej formuły na której opierałby się proces produkcji kosmetyków Silcare.

15. Die Stellungnahme der Hersteller Silcare- Florence bezuglich die Verordnung 1223/09.

Die Stellungnahme der Hersteller Silcare ®bezüglich die Verordnung 1223/09.

  Diese Verordnung betrifft nur die kosmetische Produkten, nicht die Arzneimittels, Medizinprodukte, Biozide. Unterschied ergibt sich aus einer detaillierten Definition des Produkts, die sowohl für ihre Anwendungsbereiche, sowie die Anwendungsziel gilt. Beurteilung, ob ein Erzeugnis ein kosmetisches Mittel ist,  auf der Grundlage einer individuellen Bewertung des Produktes unter Berücksichtigung aller seiner Eigenschaften festgestellt werden soll. Kosmetische Produkten sind: Cremes, Emulsionen, Lotionen, Gele und Öle für die Haut, Kosmetische Mittel können sein:   getönte Grundlagen (Flüssigkeiten, Pasten, Pulver), Pulver für Make –up, Pulver für Bad, hygienischen Pulvern, Toilettenseife, Deoseifen, Parfüm, Toilettenwasser, Eau de Toilette, Eau de Cologne, Bad und Duschemittels ( Salze, Schäume, Öle, Gele), Deodorants, Haarentfernungsmittel, Antitranspirantien, Haarfarbemittel, die Produkten für Dauerwelle, Produkte für Styling und Festigung der Haare, Produkte für die Haarwäsche, ( Flüssigkeiten, Pulver, Schampoo ), Haar-Conditioner ( Flüssigkeiten,  Cremes, Olive), Produkte für Haarstyling ( Flüssigkeiten, Haarspray, Brillantine), Produkten für  Rasur (Cremes, Schäume, Flüssigkeiten), Produkten für Make-up und Abschminken  und Lippen, Produkte zur Pflege der Zähne und der Mundhöhle, Produkte für Nagelpflege und lackieren die Nägel, Produkte für die Intimpflege, Produkte für Sonnenbad, die Selbstbraunern, Haut-erhellen-und Anti-Falten Produkte. Um die Verantwortlichkeit klar zu definieren, jedes kosmetische Mittel soll einer verantwortliche Person, die ein Sitz auf der Gemeinschaftsgebiet hat,  zugeordnet werden. Es ist notwendig die Bedingungen unter denen der Händler als verantwortliche Person zu sehen ist, festzustellen. Definition der Händler umfasst alle juristische und natürliche Personen, die im Großhandel sowie in Einzelhandel direkt an der Konsument  verkaufen.  Pflichten der Händler sollen daher auf die Rolle und die Aktivität jedes Unternehmens angepasst werden. Für die Zwecke der effektiven Marktüberwachung soll die Produktdokumentation  an einer einzigen Stelle innerhalb der Gemeinschaft, der zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich die Datei befindet, zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke der effektive Marktüberwachung zuständige Behörden sollen bestimmte Informationen über in die Vermarktung gebrachten kosmetische  Produkten erhalten. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, sollen angemeldete  Informationen über elektronische Schnittstelle an zuständigen Behörden, Giftnotrufzentralen und Organisationen diese zentral für die Gemeinschaft verbunden sind, weitergeleitet werden.

Web-Portal (CPNP)für Anmeldung  von kosmetische Produkten wird KSIOK ersetzen ?

„Kosmetik-Verordnung führte  der Vereinigung der Anmeldung von Kosmetika in der Europäischen Union ein. Vom 11. Januar 2012 die für das kosmetische Mittel verantwortlichen Person
haben die Möglichkeit, die Informationen gemäß Artikel 13 der Verordnung 1223/2009 für Internet-Portal für Kosmetik-Mitteilung (CPNP) bezeichnet eingeben. CPNP Portal ist ein elektronisches System für die Anmeldung  die Kosmetika, die auf dem europäischen Markt Inverkehbringen oder zur Verfügung gestellt wird. Anderthalbjährige Zeit Funktionieren des Portals ist die Vorbereitung vor dem Datum vom 11 Juli 2013 Jahre, wenn die Nutzung des Portals ein Pflicht wird.”

Zitat von der Website: biotechnologia.pl

Art. 13 / Verordnung 1223/2009 Anmeldung:

 1. Vor  die Inverkehrbringen des Kosmetik-Produkts auf dem Markt die verantwortliche Person reicht der Kommission  die folgende Informationen elektronisch ein:
 1. Kategorie des Produkts und seinen Namen oder die Namen, die klare Identifizierung zulassen.
 2. Name der verantwortlichen Person, das Unternehmen
  und die Adresse, wo die Datei des Produkts zugänglich gemacht sind;
 3. Herkunftsland, im Falle des Imports.
 4. Mitgliedstaat, in dem das kosmetische Mittel  auf den Markt gebracht wird;
 5. Die Kontaktangaben zu einer natürlichen Person, die kontaktiert werden kann,  falls Kontakt erforderlich wird.
Art. 2 / Verordnung 1223/2009 Definitionen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Definitionen:
 1. „Kosmetische Mittel“ sind Stoffe oder Gemische, die dazu bestimmt sind, äußerlich mit den Teilen des menschlichen Körpers (Haut, Behaarungssystem, Nägel, Lippen und äußere intime Regionen) oder mit den Zähnen und den Schleimhäuten der Mundhöhle in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschließlichen oder überwiegenden Zweck,  diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen, sie in gutem Zustand zu halten oder den Körpergeruch zu beeinflussen;

d.  „ Hersteller“ ist  jede natürliche oder juristische Person, die den Kosmetische Mittel herstellt
        oder ein Produkt entwerfen oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen
        Namen oder Marke auf dem Mark bereitstellt.
e. „Händler“ : natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, mit Ausnahme des Herstellers
      oder des Importeurs, die ein kosmetisches Produkt auf dem Gemeinschaftsmarkt zugänglich
      macht.
g. „Bereitstellung auf dem Markt „, jede bezahlte oder kostenlose Lieferung eines
    kosmetischen Mittels auf dem Gemeinschaftsmarkt für den Vertrieb, Verbrauch oder zur
    Verwendung, im Rahmen einer Handelstätigkeit;
h. „Inverkehrbringen“ bedeutet die Bereitstellung kosmetischen Mittels  auf dem
      Gemeinschaftsmarkt zum erste mal.
 
Art. 4 / Verordnung 1223/2009 die verantwortliche Person:

6. Händler ist die verantwortliche Person, wenn ein Kosmetikprodukt auf dem Markt unter
   seinem Namen oder Warenzeichen  bereitstellt oder  ändert ein Produkt ,auf dem Markt  
   bereits ,  in einer Weise, die einen Einfluss auf Übereinstimmung  mit den geltenden
   Anforderungen haben könnte.

 

  Silcare®-Florenz® alle Kosmetika vermarktet  auf der Website CPNP angemeldet sind. Kosmetik sind vermarket unter Handelsname und mit dem Bild der Verpackung, in Übereinstimmung mit den Tatsachen, dass ist zu Beispiel: Base One Gel 5 g ist in CPNP wie folgt angemeldet:

 

 

  Wir als verantwortliche Person zeigen auf die Etikette, der vermarkte und in CPNP angemeldete Produkten , die Adresse unter welche die Dokumentation der angemeldete Kosmetik , ein so genanntes Dossier, sich befindet.

 

  Die Firma Silcare® - Florence® besitzt weder keine Anmeldung noch Dokumentation für die Kosmetiken mit Handelsnamen unsere Kunden oder durch unsere Kunden vermarktet.


Wir empfehlen Ihnen, den gesamten Text der Verordnung 1223/2009 lesen und Bezug auf die Regulierung.

16. Richtige Etiketten.

RICHTIGE  ETIKETT
 
Die Stellungnahme  der Hersteller Silcare ® - Florance® bezüglich verantwortliche Person im Sinn der Verordnung 1223/2009.

  Verordnung des Europäischen Parlaments und Rat (EG) Nr. 1223/2009 vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel  erfordert, dass das Etikett des kosmetischen Mittels enthalten u.a . Informationen über   VERANTWORTLICHE PERSON für ein kosmetisches Produkt.

Muster der richtigen Etiketten

Silcare Etikett


Das Label enthält Angaben Silcare ®
(Name, Adresse)
auftreten auf dem Etikett als Produzent (gleichzeitig Verantwortlichen Person werden)
Das Etikett kann nicht
 in irgendeiner Weise geändert werden:
*Produktname
*Farbetiketten
*Größe des Etiketts
*Grafikinhalte

Kunden Etikett ( eigene Marke)

Das Label enthält die Kundendaten, die das Produkt unter eigene Marke verkauft, mit ihrem eigenen Logo, seinen Namen- andere als die Produktname  Silcare ®
 ( gleichzeitig verantwortlichen Person werden):
*in diesem Fall zeigt das Etikett eine VERANTWORTLICHE PERSON = HÄNDLER, also Kunden
(Vollständiger Name, Adresse,
Kontaktdaten)
*  nach  Art.4 Ver. 1223/2009. Abschnitt 6.